Šperos.lt > Religija > Religijos konspektai
Religijos konspektai

(15 darbai)

Didžiosios pasaulio religijos (3)Judaizmas. Malda Judaizme. Apipjaustymas. Įstatymai, įsakymai. Holokaustas (Šoa). Karaizmas. Tarpreliginis dialogas ir jo formos. Islamas. Kodėl reikia studijuoti Islamą? Kaip reikia studijuoti Islamą? Šventės. Musulmonai Lietuvoje. Induizmas. Konfucionizmas. Daoizmas. Religinis taoizmas. Budizmas. Skaityti daugiau
Dievo garbinimasDievo garbinimo prigimtis. Dievo garbinimo būdai. Dievo garbinimo formos. Liturginiai ir neliturginiai Dievo garbinimo veiksmai. Dievo garbinimo tikslas. Pareiga garbinti Dievą apskritai. Šventasis Raštas. Religijos istorija. Protas. Psichologija. Pagarba Dievo vardui. Neleistinas Dievo vardo vartojimas. Profanavimas. Piktžodžiavimas (burnojimas prieš Dievą). Skaityti daugiau
Dievo įvaizdžiaiDemoniški ir gydantys Dievo įvaizdžiai, išskirti remiantis Karl Frielingsdorf knyga "Demoniški Dievo įvaizdžiai". Skaityti daugiau
Dvasingumo teologijaDvasingumo samprata. Dvasingumo samprata šiuolaikinėje visuomenėje. Nekrikščioniškos dvasingumo sampratos. Krikščioniško dvasingumo. Dvasinis žmogus. Žmogiškojo ir dvasinio gyvenimo ryšys. Žmogiškoji ir dvasinė branda. Simboliai ir jū subjektyvios reikšmės. Žmogaus asmens suvokimas Bažnyčios mokyme. Iš Jono Pauliaus II kreipimosi į Popiežinės Mokslų Akademijos visuotinį susirinkimą. Dvasinė branda. Dvasinis nebrandumas. Žmogiškoji branda. Žmogiškasis nebrandumas. Žmogiškosios ir dvasinės brandos charakterių sutapimai. Dvasingumo augimo momentai arba etapai. Atsivertimas. Dvasinis neturtas ir nuolankumas. Meilė ir gailestingumas. Gėrio ir blogio kova žmogaus gyvenime. Maldos formos: žodinė malda, meditacija, kontempliacija. Sakramentai. Dvasinis augimas. Dvasinis vadovavimas. Persekiojimai "Tamsioji naktis". Skaityti daugiau
Netradicinės religijosKokie tenkintini poreikiai atveda žmones į sektas? Svarbiausi sektų požymiai. Sektų identifikavimo kriterijai remiantis krikščioniška doktrina. 10 didžiųjų bruožų, kuriais pasižymi gnostikų bendrijos. Tikėjimo žodis. Naujoji apaštalų bažnyčia. Pastarųjų dienų šventųjų Jėzaus Kristaus Bažnyčia -Mormonai. Suvienijimo judėjimas - Moon. Skaityti daugiau
Netradicinės religijos (2)Sektos koncepcija. Sektantizmas. Religija postmodernioje visuomenėje. Naujojo religingumo samprata. Visuomeninių ir asmeninių krizių įtaka sektų atsiradimui ir asmens įstojimui į sektas. Kokie tenkintini poreikiai atveda žmones į sektas. Naujų religijų ir sektų atsiradimo fenomenas istoriniu aspektu. Vakarų katalikiškosios visuomenės evoliucija. Bažnyčia ir II Vatikano susirinkimas. Religinių judėjimų ir sektų klasifikacija bei jų asortimentas pagal žmonių poreikius. Rinktinių sąvokų apie sektų naudojamus terminus žodynėlis. Svarbiausi sektų požymiai. Kaip atsiranda sektos: jų pasireiškimas. Kaip įstojama į kokią nors sektą ir su kokia sąlyga: priklausomumo būdas. Kokiomis sąlygomis pasiliekama sektoje: trukmės ribos. Kaip tam tikros sektos nariai vertina save kitų krikščionių atžvilgiu: jų savimonė. Kas yra manoma apie laiką ir laikinuosius dalykus? Kas yra manoma apie Kristų krikščioniškos pakraipos sektose. Ar esama be jokios kaltės, vieną kartą gavus išganymą. Ar įstojant į sektą tikrai patiriamas atsivertimas. Kaip sektose skaitoma Šv. Raštas. Kokią dvasios būseną sukuria sektantiškas mentalitetas? Verbavimo ir prievartos metodai destruktyviuose kultuose. Sektų identifikavimo kriterijai remiantis katalikiška doktrina. Autentiškos krikščionybės egzistencija remiasi tikėjimu ir pažinimu. Kiekviena bendrija, kuri kalba apie išganymo pasiekimą išimtinai tik tikėjimu arba tik pažinimu, nėra krikščioniška. Krikščionių bendruomenė, nustatė Šv. Rašto knygų, kurias pripažįsta Dievo įkvėptomis, sąrašą (kanoną) pirmaisiais savo gyvavimo amžiais. Kiekviena bendruomenė, kuri pateikia kitokį raštų iš Dievo gautų knygų, iš panašios į Dievą būtybės ar iš nežemiškų civilizacijų gautų apreiškimų sąrašą, kas aiškiai skiriasi nuo biblinio kanono, eina keliu, kuris nėra krikščioniškas. Kiekviena bendrija, kuri pateikia, neasmeninio Dievo sampratą, Dievo, kuris būtų tik kosminės jėgos tinklas ar Didysis Visatos Viskas remiasi priešingais krikščionybei principais. Tai, kas buvo pasakyta apie dievišką sferą, yra taip pat teisinga ir Šventosios Dvasios atžvilgiu. Kiekvienas mokymas, kuris pateikia Dvasios įvaizdį, sutapatinant Ją su tam tikra neasmenine jėga, kosminės energijos apsireiškimo privilegijuotu kanalu, dvasia, turinčia išimtinę galią paneigti istorinio Kristaus vienumą bei išstumti Bažnyčią, yra priešiškas krikščioniškam tikėjimui. Jėzuje krikščionybė atpažįsta istorinį asmenį, tikrą žmogų ir tikrą Dievą. Kiekviena bendrija, kuri atmeta jo dievystę, net jei jį laiko aukštesnę esybe (angelu, avataru,didžiuoju pašvęstuoju, nežemiška būtybe), nukrypsta nuo tradicinio krikščioniško tikėjimo. Kiekviena bendrija, kurios nariai save laikytų tyraisiais, išrinktaisiais, tobulaisiais, priešpastatydami save likusioms žmonių masėms, žmonių kurie būtų laikomi žemesniais, nepašvęstais, nusidėjėliais,- yra kilusi ne iš Kristaus dvasios. Kiekviena bendrija, kuri teigia, jog žmogus iš savo giliausios esmės yra dieviškas, ar kad jis yra kosminės sąmonės dalelytė, kuriai yra lemta vieną dieną susilieti su Dievo Didžiuoju Viskuo, remiasi priešingais krikščioniškai mąstysenai principais. Kiekvienas mokymas, kuris diskredituoja (niekina) materiją ir žmogaus kūną, tarsi tai būtų niekingos prigimties dalykai, viso blogio šaltiniai ar paskutiniai Dvasios kondensacijos laipsniai, remiasi principais, kurie skiriasi nuo krikščionybės principų. Kiekviena bendrija, kuri teigia, jog Dievo karalystė buvo tobulai įkurta pasaulio pradžioje, kaip tam tikras žmonijos Aukso Amžius ar kad Dievas ją įgyvendins tik laikų pabaigoje, sunaikindamas šį pasaulį, pateikia svetimą krikščionybei perspektyvą. Kiekviena teorija grindžiama reinkarnacijos principu, prieštarauja krikščionybei kaip klaidinga. Dešimt didžiųjų bruožų, kuriais pasižymi gnostikų bendrijos. Gnostikai. Gnostinė kryptis yra pristatoma kaip dvasinė laikysena, pranašesnė už religiją ir tikėjimą. Tiktai pažinimu, o ne tikėjimu pasiekiamas išganymas. Dievas, prie kurio veda gnostikų kelias, nėra asmeninis Dievas. Apskritai kalbant, medžiaginis ir kūno pasauliai gnosės yra laikomi žemesniosiomis ir apgaulingomis tikrovėmis. Gnosė pretenduoja būti išsivadavimo patirtimi; išsivadavimo, kurį sudaro daugybės slenksčių (pakopų), įšventinimų ir pakopų, kuriuose pasekėjas visada gali pasitikrinti, kur jis esąs. Gnosė grindžiama "persikūnijimo" – reinkarnacijos principu. Ilgainiui gnostikas pradeda prarasti savo krikščioniškojo tikėjimo esmę, net jei jis ir lanko bažnyčią. Kosmologijos - visatos kilmės teorija. Didieji pašvęstinai ir įkūrėjai. Dažnai gnostikų sąjūdžiai gyvuoja kaip Bažnyčių parazitai. Krikščioniškos kilmės judėjimai. Visos Evangelijos judėjimas. Judėjimo ištakos. Klestėjimo mokymo bruožai. Istorinė judėjimo raida Lietuvoje. Struktūra ir veiklos metodai. Tikėjimo Žodis. Dvasia, siela ir kūnas. Šėtoniškoji prigimtis. Galia demonams. Žodis suteikia kūrybinės galios. Jūs esate dievai. Jėzus mirė dvasiškai ("Jesus died spiritually"). Dievas yra susaistytas. Dvasinis karas. Sielovada ir atskilėliai. Krikščionių Bažnyčia ar sekta? Naujoji Apaštalų Bažnyčia. Bažnyčios istorija ir struktūra. Naujosios Apaštalų Bažnyčios doktrina. Veiklos pobūdis. Naujoji Apaštalų Bažnyčia Lietuvoje. Kvazikrikščioniški judėjimai. Pastarųjų dienų šventųjų Jėzaus Kristaus Bažnyčia – Mormonai. Mormonų Bažnyčios istorija. Mormonų doktrina. Mormonai XX amžiuje. Jehovos liudytojai. Jehovos liudytojų istorija. Jehovos liudytojų doktrinos ypatumai. Jehovos liudytojų veikla ir visuomenė. Rytietiškos kilmės grupės. Tikėjimas reinkarnacija. Cikliška pasaulio raidos samprata. Dvasios ir materijos dualizmas. Krišnos sąmonės judėjimas. Doktrina ir praktikos. Judėjimas Lietuvoje. Ošo (Osho) meditacijos centrai. Doktrinos ir praktikų bruožai. Ošo judėjimas Lietuvoje. Sathya Sai Babos judėjimas. Doktrina ir praktikos. Sai Babos bendruomenės Lietuvoje. Mesianistinės ir naujojo apreiškimo grupės. Suvienijimo judėjimas – Moon. Istorinė apžvalga. Doktrinos, struktūra, veikla. Moono judėjimas Lietuvoje. Japonijos Vyskupų konferencijos pareiškimas ryšium su Moon judėjimu. Psichokultai. Psichologistines ideologijos ir psichokultai. Psichorinka arba psichoscena. Psichotechnikos. Scientologijos Bažnyčia. Scientologijos Bažnyčios istorija. Doktrina ir praktikos. Psichokultai Lietuvoje. Okultizmas. Populiarios okultinės praktikos. Triukai ar piktosios jėgos? Žvilgsnis už uždangos. Trys šaltiniai. Spiritizmas. Satanizmas. Satanistinių kultų siekiančių valdyti šėtono pagalba atsiradimas bei išplitimas. Satanistinės bendrijos. Satanistinis mokymas. Juodosios mišios. Skaityti daugiau
ReligijaReligija. Doktrina. Islamo arkanai (pareigos). Budizmas. Induizmas. Kultas. Organizacija. Religijų tipai. Religijos kaitos tendencijos. Fundamentalizmas. Evangeliškasis fundamentalizmas. Islamiškasis fundamentalizmas. Ortodoksinis fundamentalizmas. Religinis modernizmas. Skaityti daugiau
Religija (3)Pasaulio religijos. Kiek pasaulyje religijų? Religijų atsiradimas ir paplitimas. Religijų architektūra. Krikščionybės susiformavimas ir paplitimas Romos imperijoje. Katalikų bažnyčios įsigalėjimas. Kryžiaus žygiai. Reformacija Europoje. Reformacijos reikšmė. Krikščionybės ėjimas į Lietuvą. Pagonybė ir pirmosios krikščionių misijos. Pirmosios krikščionių misijos baltų tautose. Daugel kartų ir įvairiais būdais praeityje yra kalbėjęs Dievas. Tikėjimo istorija šv. Rašte. Šv. Rašto religinė savimonė. Kaip atsirado šv. Raštas. Dievo apreiškimas ir šv. Rašto įkvėpimas. Skaityti daugiau
Religija ir politika: tolerancija ir fanatizmasReligija ir politika: tolerancija ir fanatizmas. Religijos laisvė. Demokratija. Skaityti daugiau
Religijos fenomenologijaReligijos fenomenologija. Ateizmas. Dievo realybė. Fridrikas Engelsas. Uljanovas Leninas. Z. Froid. F. Nyčė. M. Heidegeris. Skausmo ir kančios problema. M. de Unamunas. Dostojevskis. Kančios problema. A. Camus. J. Moltmann. Biblinė teologija. Teisus Dievas. Malonės Dievas. Sandora. Išėjimas. Žemės užkariavimas. Nuo monolatrijos iki monoteizmo. Religinė patirtis. Jėzaus sūnystės sąmonė. Dievo tėviškumas. Trejybės mistika Rusijoje. XX amžiaus teologija. Skaityti daugiau
Religijos prigimtis ir religijos kilmės teorijaReligijos prigimtis ir religijos kilmės teorijos. Kam aplamai suprasti kitą religiją? Religijos kilmės hipotezės. Mitologinė sąmonė. Dievybės samprata gamtinėse religijose. Rytų religijos. Kastų sistema. Budizmas. Kinų religijos. Daosizmas. Džainizmas. Zooroastrizmas (parsizmas). Judaizmas. Islamas. Skaityti daugiau
ReligijotyraReligija ir kovos menai. Konfucionizmas. Pakistano religija. Zoroostrizmas. Slavų gentys. Skandinavų tautos. Keltai. Germanų tautos. Graikai. Egiptas. Judaizmas. Žydų šventės. Krikščionybė. Islamas. Skaityti daugiau
Religijotyra (2)Religijos prigimtis ir jos aiškinimo teorijos. Kodėl svarbu suprasti kitas religijas/ kultūras? Dievybės samprata gamtinėse religijose. Dievybės ir žmogaus santykis gamtos religijose. Religija ir socialinė visuomenės struktūra. Religija ir mirties problema gamtos religijose. Induizmas. Budizmas. Mistinė sąmonė. Kinijos religijos. Daosizmas. Džainizmas. Zoroastrizmas (parsizmas). Konfucionizmas. Sikhizmas. Islamas. Judaizmas. Skaityti daugiau
Senosios Europos dievybės (2)Deivės religija. Generuojančios Deivės. Deivė gimdytoja. Deivė Paukštė. Deivė Gyvatė. Žemė Motina. Destruktyviosios Deivės. Mirties deivė ir mirties pranašė plėšriojo paukščio pavidalu. Baltoji Deivė. Atgimimo Deivė. Vyriškieji Dievai. Apeiginiai drabužiai, galvos danga ir šukuosenos. Laidojimas. Skaityti daugiau
Senosios religijosBabiloniečių, egiptiečių, šumerų, judaizmo, konfucianizmo, zoroastrizmo, budizmo, induizmo religijų aprašymai. Skaityti daugiau